ផែនការ

ល.រ សកម្មភាពអាទិភាពដែលបានព្រមព្រៀងគ្នា ឆ្លើយតបគោលដៅ ទីតាំង លទ្ធផល រយៈពេល អ្នកទទួលផល តម្លៃប៉ាន់ស្មាន អ្នកដឹកនាំអនុវត្តន៍/អ្នកសហការណ៍